Επιλεγμένα Θέματα του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

(Highlights of the ESC Congress 2013)